Nonna Nini Feestje Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN NONNANINIFEESTJE.N


Algemene Voorwaarden van Nonna Nini FEESTJE, gevestigd te Nijmegen. 
Versie geldig vanaf 27-02-2019

1. Algemeen 

1-1 Onder `NONNANINIFEESTJE` wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: 
Nonna Nini FEESTJE.. 
1-2 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. 
1-3 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
1-4 janskemegensshop.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland. 

2. Prijzen 

2-1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro`s (€) uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW). 
2-2 Alle genoemde prijzen zijn excl. verzendkosten. 

3. Verzendkosten 

3-1 Voor verzending van de gratis uitnodigingen brengen we geen portokosten in rekening.

4. Betaling 

4-1 Na een boeking ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw boeking en de totale kosten. 
4-2 Elke boeking wordt  pas definitief gereserveerd na betaling van de aanbetaling van €30,-. U kunt betalen middels een overschrijving via bank- of girorekening. De betaling dient volledig binnen 5 werkdagen na de reactie op de boeking te zijn voldaan, waarna de boeking definitief zal worden gemaakt. Gedurende deze dagen reserveert nonnaninifeestje.nl de bestelde artikelen voor u. Mocht nonnaninifeestje.nl de betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan wordt de gereserveerde datum weer vrijgegeven voor nieuwe boekingen.
4-3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van nonnaninifeestje.nl en de verplichtingen van de afnemer jegens nonnaninifeestje.nl onmiddellijk opeisbaar. 
4-4 Indien nonnaninifeestje.nl haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro. 
4-5 Indien nonnaninifeestje.nl kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 

5. Boekingen en reserveringen

5-1 Een door nonnaninifeestje.nl opgegeven reservering is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De reservering vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van nonnaninifeestje.nl zijn, waarna nonnaninifeestje.nl zal trachten om binnen 5 dagen en max. 30 dagen de reservering te beantwoorden. 
5-2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal janskemegensshop.nl (opdrachtnemer) reserveringen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat de gewenste datum niet meer beschikbaar is), of er is om andere redenen vertraging, of een reservering kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de boeking bericht en heeft hij in dat geval het recht de boeking zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 
5-3 Mocht om een of andere reden de boeking binnen genoemde tijd niet mogelijk zijn, dan wordt telefonisch of per mail contact met u opgenomen. 
5-4 Er wordt per e-mail een bevestiging van de beoking naar u verzonden. 

6. Annuleren 

6-1 nonnaninifeestje.n doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Bent u desondanks niet tevreden met (een deel van) uw boeking, dan kunt u deze boekingen uiterlijk 7 werkdagen voor de overeengekomen datum vrijblijvend annulerenn. 
6-2 Wij stellen het op prijs indien u hier voorafgaand via e-mail melding van maakt aan janskemegens@hotmail.com. 
6-3 Na ontvangst van het verzoek te annuleren zal nonnaninifeestje.nl het aanbetaalde bedrag binnen 30 dagen terugstorten op uw bankrekening. 

7. Aansprakelijkheid 

7-1 De producten die op de FEESTJES gemaakt worden worden met zorg gemaakt en nonnaninifeestje.nl stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade.
7-2 De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per mail aan ons voorleggen.
7-3 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. nonnaninifeestje.nl kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. nonnaninifeestje.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website. 
7-4 nonnaninifeestje.nl is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door nonnaninifeestje.nl zo spoedig mogelijk worden aangepast. 
7-5 nonnaninifeestje.nl  kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 

8. Overmacht 

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft nonnaninifeestje.nl  in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw boeking op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat nonnaninifeestje.nl  gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

9. Privacy-statement 

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door nonnaninifeestje.nl gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. 

10 Garantie 

10-1 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan janskemegensshop.nl) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan janskemegensshop.nl. 
10-2 Indien klachten van de afnemer door nonnaninifeestje.nl gegrond worden bevonden, zal nonnaninifeestje.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van nonnaninifeestje.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van nonnaninifeestje.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van janskemegensshop.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van nonnaninifeestje.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 
10-3 nonnaninifeestje.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. 
10-4 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens nonnaninifeestje.nl  in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van nonnaninifeestje.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen; 


11. Vragen 

nonnaninifeestje.nl  streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten van nonnaninifeestje.nl, dan wordt nonnaninifeestje.nl  daar graag telefonisch of per e-mail van op de hoogte gebracht. 

12. Copyright 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van nonnaninifeestje.nl